Enerji verimliliği yönetmeliğinde değişiklik

Enerji ve Alışılmış Kaynaklar Bakanlığı tarafından “Enerji Kaynaklarının Ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna nazaran, heyeti gücü yirmi megavat ve üzeri olan termik santrallerde atık ısıların öncelikle binalarda ısıtma ve soğutma maksatlı kullanımının yanı sıra sanayi, ziraî üretim, su eserleri yetiştiriciliği, soğuk hava depoları ve tatlı su üretimi üzere bölümlerde de kıymetlendirilmesine yönelik güç etütleri yapılacak yahut şirketlere yaptırılacak.

Toplam 20 megavat ve üzeri ısıl güç gereksinimi olan yeni kurulacak yahut büyük rehabilitasyon geçirecek endüstriyel işletmelerde kojenerasyon sistemlerinin uygulanmasına yönelik fizibilite etütleri yapılacak.

Hazırlanan son fizibilite etüt raporları çalışmanın yapıldığı yılı takip eden yılın mart ayı sonuna kadar Güç ve Alışılmış Kaynaklar Bakanlığına iletecek.

Ayrıca, ticari, kamu ve hizmet binaları, endüstriyel işletmeler, elektrik üretim tesisleri ve organize sanayi bölgeleri, ilgili unsur kapsamında bildirimlerini her yıl mart sonuna kadar bakanlığa iletecek.

Yıllık toplam güç tüketimi beş yüz “ton eşdeğer petrol (TEP)” ve üzeri olan, bir yahut birden fazla merkezde ısı üretimi gerçekleştirerek birden fazla binaya ısı dağıtımını sağlayan ısıtma ya da soğutma şebeke idareleri, bakanlık tarafından belirlenen formata uygun olarak her yıl mart sonuna kadar Güç ve Olağan Kaynaklar Bakanlığına bildirimde bulunacak.

Yorum yapın